Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

10 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Imienne zezwolenia stracą ważność, a co za tym idzie szkolenie na wózek widłowy nie zakończone egzaminem UDT będzie bezwartościowe.

Ostatni zapis, który określa termin ważności imiennych zezwoleń, uległ zmianie. Termin, w którym operator musi uzupełnić kwalifikacje UDT, uzależniony jest od terminu uzyskania zaświadczenia. Tak więc dla osób, które mają wystawione ukończenie szkolenia:

  • do dnia 31. 12. 2004 r. zachowują ważność do dnia 31. 12. 2019 r.
  • do dnia 31. 12. 2014 r. zachowują ważność do dnia 31.12. 2020 r.
  • od dnia 01. 01. 2015 r. zachowują ważność do dnia 31.12. 2021 r.
Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczane tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo (warunkowo do końca 2019, 2020 lub 2021 roku).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (ogłoszone 9 stycznia 2018 r.)

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 60 i 962 oraz z 2018 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

[…]

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

[…]

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)
Aby zapisać się on-line na kurs, kliknij jeden z linków poniżej.
Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały, wydrukuj, podpisz i prześlij skan na adres do najbliższego oddziału:
Materiały do pobrania
Terminy kursów -
Rodzaj maszyny / urządzenia Data rozpoczęcia Miasto
- - brak terminów
SPRAWDŹ INNE SZKOLENIA