Panel kursanta

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Centrum Szkoleniowe Lektor Wioletta Stefankowska Skórka, ul. 1 Maja 7, 05-250 Radzymin ,wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 1251004912, REGON:
140314750, email: biuro@kursylektor.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:

a) rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;

b) wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, realizacja reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1
lit. a RODO;

e) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

f) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

g) rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Szkoleniowego Lektor Wioletta
Stefankowska Skórka usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi
podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności;
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:


a) rekrutacja na kurs – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody;


b) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje,
transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;


c) realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;


d) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu;


e) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez
administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;


f) rekrutacja pracownika – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane
dotyczą.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skip to content